Thêm code hiển thi bài viết theo nhãn Blogger

Xin chào, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ code hiển thị bài viết theo nhãn rất hay.
Demo: 

Các bạn chọn mẫu và chọn chỉnh sửa HtmlTìm kiếm(Ctrl + F) ]]></b:skin> và thêm đoạn code sau vào trước nó:
/* Recent posts by labels--------------------------------- */ img.label_thumb{float:left;margin-right:15px !important;height:65px; /* Thumbnail height */width:65px; /* Thumbnail width */border: 1px solid #ff00ff;}#label_with_thumbs {float: left;width: 100%;min-height: 80px;margin: 0px 15px 2px 0px;padding: 1;}ul#label_with_thumbs li {padding:6px 0;min-height:60px;margin-bottom:1px;border-bottom: 1px solid #ff99ff;}#label_with_thumbs li{list-style: none ;padding-left:1px !important;}#label_with_thumbs a { text-transform: none;}#label_with_thumbs strong {padding-left:1px; }
Tiếp theo, tìm <head> và dán đoạn code sau vào sau nó;
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[function labelthumbs(json){document.write('<ul id="label_with_thumbs">');for(var i=0;i<numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){var commenttext=entry.link[k].title;var commenturl=entry.link[k].href;}if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break;}}var thumburl;try{thumburl=entry.media$thumbnail.url;}catch(error){s=entry.content.$t;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")){thumburl=d;}else thumburl='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgf5TWzM-sc4x5ldfqr1mhNYaJ8RY31begBGnBdy6ZT77vuheeZmTTmfjWpNjK2fNRsMILo8RLY_6bAs7OBZN19u1hdS04DyO7vTgSIHvu403qLKAVlvYiGs1OAkxf6LxC97aUmqfX0eZY/s1600/picture_not_available.png';}var postdate=entry.published.$t;var cdyear=postdate.substring(0,4);var cdmonth=postdate.substring(5,7);var cdday=postdate.substring(8,10);var monthnames=new Array();monthnames[1]="Jan";monthnames[2]="Feb";monthnames[3]="Mar";monthnames[4]="Apr";monthnames[5]="May";monthnames[6]="June";monthnames[7]="July";monthnames[8]="Aug";monthnames[9]="Sept";monthnames[10]="Oct";monthnames[11]="Nov";monthnames[12]="Dec";document.write('<li class="clearfix">');if(showpostthumbnails==true)document.write('<a href="'+posturl+'" target ="_top"><img class="label_thumb" src="'+thumburl+'"/></a>');document.write('<strong><a href="'+posturl+'" target ="_top">'+posttitle+'</a></strong><br>');if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t;}elseif("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t;}else var postcontent="";var re=/<\S[^>]*>/g;postcontent=postcontent.replace(re,"");if(showpostsummary==true){if(postcontent.length<numchars){document.write('');document.write(postcontent);document.write('');}else{document.write('');postcontent=postcontent.substring(0,numchars);var quoteEnd=postcontent.lastIndexOf(" ");postcontent=postcontent.substring(0,quoteEnd);document.write(postcontent+'...');document.write('');}}var towrite='';var flag=0;document.write('<br>');if(showpostdate==true){towrite=towrite+monthnames[parseInt(cdmonth,10)]+'-'+cdday+' - '+cdyear;flag=1;}if(showcommentnum==true){if(flag==1){towrite=towrite+' | ';}if(commenttext=='1 Comments')commenttext='1 Comment';if(commenttext=='0 Comments')commenttext='No Comments';commenttext='<a href="'+commenturl+'" target ="_top">'+commenttext+'</a>';towrite=towrite+commenttext;flag=1;;}if(displaymore==true){if(flag==1)towrite=towrite+' | ';towrite=towrite+'<a href="'+posturl+'" class="url" target ="_top">More »</a>';flag=1;;}document.write(towrite);document.write('</li>');if(displayseparator==true)if(i!=(numposts-1))document.write('');}document.write('</ul>');}//]]></script>
Sau đó, Lưu mẫu lại và vào bố cục để thêm 1 layout Html/Javascipt rồi thêm đoạn code sau:
<script type='text/javascript'>var numposts = 3;
var showpostthumbnails = true;
var displaymore = false;
var displayseparator = true;
var showcommentnum = true;
var showpostdate = true;
var showpostsummary = false;
var numchars = 100;</script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default/-/Cuộc sống?published&alt=json-in-script&callback=labelthumbs"></script>
Bạn thay  Cuộc sống thành tên layout bạn muốn hiển thị.
Chú ý: 

  • var numposts = số bài viết hiển thị
  • var showpostthumbnails = hiện thị hình ảnh thumbnails
  • var displayseparator = ....
  • var showcommentnum = hiển thị số bình luận
  • var showpostdate = hiển thị nhày đăng
  • var showpostsummary = hiển thị đoạn trích
  • var numchars = số ký tự đoạn trích dẫn
Bạn viết true nếu muốn hiển thị, false nếu muốn ẩn nó đi.

Chúc bạn thành công!

JQThang's Blog