Tạo trang web trắng tinh trên blogger blogspot

 


Tôi chia sẻ đến bạn đoạn code thể hiện cấu trúc của một trang blogger trắng tinh. Bạn hãy sao chép, sau đó vào phần Template => Chỉnh sửa Template và thay toàn bộ thành code bên dưới.

Template 1

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>
Tiêu đề trang web
</title>
<!-- Bắt đầu viết Css cho web -->
<b:skin>
<![CDATA[ /* Chèn Css vào đây */ ]]>
</b:skin>
</head>
<!-- Bắt đầu phần hiển thị trên web -->
<body>
Thêm nội dung trang web của bạn vào đây
<b:section class='navbar' id='navbar' maxwidgets='1' showaddelement='yes'>
</b:section>
</body>
<!-- Kết thúc phần hiển thị trên web -->
</html>